Polski PEN CLUB

PEN Club (P.E.N. – angielski skrót słów „poets, essayists, novelists”, zarazem „pen” -„pióro”) to międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy, które powstało w 1921 roku w Anglii
i opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Od członków P.E.N. którymi mogą być godni tego pisarze, edytorzy i tłumacze, wymaga się przestrzegania zasad zawartych
w deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N., zwanej Kartą.

Formy działalności Polskiego PEN Clubu to: funkcja opiniotwórcza, obrona represjonowanych pisarzy świata, publiczne odczyty, dyskusje literackie, konferencje międzynarodowe. Od 1989 roku przyznawana jest przez Polski PEN Club coroczna prestiżowa nagroda literacka im. Jana Parandowskiego, którą otrzymało wielu wybitnych polskich twórców literatury.

Polski Oddział PEN Clubu założył Stefan Żeromski w 1925 roku i był jego pierwszym prezesem. Obecnie funkcję tę pełni Adam Pomorski.

Kontakt:
Polski PEN Club
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa 

tel./faks 22 826 57 84
22 828 28 23
penclub@penclub.com.pl
www.penclub.com.pl